Visi nepieciešamie grāmatvedības pakalpojumi – SIA "Ilear"

14512761.jpg

Grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumi pieejami juridiskām un fiziskām personām. Finanšu rādītājiem jābūt precīziem – pat neliela neatbilstība dokumentos var ietekmēt uzņēmuma darbības turpmākos finanšu procesus.
 
Grāmatvedības pakalpojumi ir nepieciešami, lai jebkāda veida finanšu dati būtu uzskaitīti, apkopoti un veikti precīzi aprēķini, veidojot pārskatāmu naudas plūsmas uzskaites sistēmu. Uzņēmumā SIA "Ilear" pieejami grāmatvedības pakalpojumi, kuri sniedz atbilstošu servisu, ņemot vērā klienta vēlmes un vajadzības.
 
Grāmatvedības pakalpojumos ietilpst:
Pilna grāmatvedības apkalpošana;
Datorizēta grāmatvedības uzskaite ar 1C programmu atbilstoši LR normatīvajiem aktiem;
Nepieciešamo atskaišu sagatavošana/iesniegšana VID u.c.;
Gada pārskata un deklarāciju sastādīšana;
Uzņēmuma pārstāvēšana VID;
Konsultācijas grāmatvedības jautājumos (ne vairāk, kā viena stunda mēnesī). 
 
Grāmatvedības pakalpojumi, to izpilde ir jāuztic jomas profesionāļiem un zinošiem lietpratējiem. Uzņēmuma SIA "Ilear" sniegtie pakalpojumi vērtējami augstā kvalitātē, pielāgojot sniegtos pakalpojumus klienta vēlmēm un vajadzībām.  
 

Nodokļu konsultācijas

Nodokļu konsultācijas palīdz rast risinājumu, kad māc šaubas par nodokļu nomaksas pareizību un nepieciešama speciālistu palīdzība. Nodokļi ir ar likumu noteikti maksājumi valsts budžetā, kuri ir spēkā no to pieņemšanas brīža.
 
Svarīgi ir sekot līdzi nodokļu likmju izmaiņām un grozījumiem, lai nerastos nodokļu parāds vai pārmaksa Valsts ieņēmumu dienestā (VID). Nodokļu konsultācijas ir nepieciešamas ne tikai lieliem uzņēmumiem, bet arī personām, kas skaitās pašnodarbinātā  statusā.
 
Visbiežāk sniegtās nodokļu konsultācijas ir par nodokļu optimizāciju, kā pareizi kārtot grāmatvedību, kādas atskaites jāiesniedz VID, nodokļu likumdošanas piemērošana, nodokļu plānošanu u.c. Minētās nodokļu konsultācijas un vēl papildus iespējas saistībā ar nodokļiem sniedz uzņēmums SIA "Ilear".
 
Uzņēmums piedāvā veikt nodokļu konsultācijas, palīdzot rast vislabākos risinājumus katra klienta vajadzībām – SIA "Ilear" kvalificētie speciālisti sniegs augsti garantētu servisu un piemēros labāko variantu.
 

 

Бухгалтерские услуги

Бухгалтерские услуги доступны как юридическим, так и физическим лицам. Финансовые показатели должны быть точными – так как даже небольшие расхождения в документах могут повлиять на финансовые показатели компании в будущем.
 
Бухгалтерские услуги необходимы для того, чтобы финансовые данные любого вида были учтены, обобщены, и сделаны точные расчёты, путем создания прозрачной системы учета денежных потоков. Компания «Илеар» предлагает бухгалтерские услуги, с учетом пожеланий и потребностей клиента.
 
Бухгалтерские услуги включают в себя:
полное бухгалтерское обслуживание;
компьютеризированный бухгалтерский учет в программе 1C в соответствии с нормативными актами ЛР;
подготовка всех необходимых отчетов и подача в СГД и др. государственные инстанции;
составление годового отчета и деклараций;
представление в СГД;
консультации по вопросам бухгалтерии, не более одгого часа в месяц.
 
Бухгалтерские услуги, и их выполнение должны быть поручены профессионалам и экспертам. Услуги, предоставляемые компанией Илеар, оцениваются как высоко квалифицированные, адаптируя предоставляемые услуги к пожеланиям и потребностям клиента.
 
Читайте больше: http://www.ilear.lv/ru/buhgalterskie-uslugi

Налоговые консультации

Налоговая консультация поможет вам найти решение, если вы сомневаетесь в правильности налоговых платежей и нуждаетесь в помощи специалиста. Налоги - это обязательные платежи в государственный бюджет, которые действуют с момента их принятия.

Важно отслеживать изменения в налогах и налоговых ставках, чтобы избежать налоговой задолженности или переплаты Службе государственных доходов (СГД). Налоговые консультации нужны не только крупным компаниям, но и людям, которые работают на себя и имеют статус самозанятых.

Наиболее часто используемые налоговые консультации касаются оптимизации налогов, как правильного вести бухгалтерский учет, какие отчёты представлять в СГД, как правильно применять налоговое законодательство, налоговое планирование и т. д.

Выше упомянутые налоговые консультации и дополнительные возможности, связанные с налогообложением, предоставляет компания «Илеар». Компания предлагает налоговые консультации, помогая найти наилучшее решение для потребностей каждого клиента. Специалисты компании «Илеар» обеспечивают высоко квалифицированный сервис и находят лучшие решения.

Читайте больше: http://www.ilear.lv/ru/nalogovie-konsultacii