Portāla lietošanas noteikumi

Izmantojot SIA Firmas.lv Portālu www.firmas.lv (turpmāk - Portāls), ikvienam tā lietotājam jāievēro turpmāk minētie noteikumi.

Lietotājs apzinās, ka Portāls sevī ietver SIA "Firmas.lv" datorsistēmas, datus un datubāzes.

 • Ar jēdzienu “Lietotājs” tiek saprasta persona, kam jebkādu tiesisku vai līgumisku iemeslu dēļ ir pieeja SIA "Firmas.lv" Portālam.
 • Lietotājs apņemas izmantot SIA "Firmas.lv" Portālu tikai legāliem mērķiem.
 • Lietotājam ir saistoši tie līgumi, uz kuru pamata Lietotājs ir ieguvis pieeju SIA "Firmas.lv" Portālam.
 • Lietotājs nav tiesīgs nodot no Portāla iegūtos datus trešajām personām, publicēt internetā vai citā veidā publiskot bez SIA "Firmas.lv" rakstveida piekrišanas.
 • Lietotājs, lietojot Portālu, apņemas ievērot normas, ko paredz Fizisko personu datu aizsardzības likums, Autortiesību likums un citi normatīvie akti.
 • Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām Lietotājam piešķirtos lietotāja piekļuves rekvizītus. Lietotāja piekļuves rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētā fiziskā persona, kam tie ir piešķirti. Lietotāja rekvizītu nozaudēšanas gadījumā lietotāja rekvizīti tiks anulēti un to vietā - izsniegti jauni.
 • Lietotājs nedrīkst izdarīt darbības, kas būtu vērstas pret SIA "Firmas.lv" Portāla un datubāzu drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā SIA "Firmas.lv" patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu.
 • Nepieciešamības gadījumā pēc SIA "Firmas.lv" pieprasījuma Lietotājam ir pienākums norādīt IP adreses, no kurām Lietotājs var izmantot un turpmāk izmantos SIA "Firmas.lv" pakalpojumus.
 • Lietotājs Portālā nedrīkst veikt darbības, kuru izpildei netiek izmantotas uz ekrāna redzamās komandas vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka tiešas līdzdalības.
 • Atsaucoties uz SIA "Firmas.lv" datubāzēs iegūto informāciju, Lietotājam jānorāda šīs informācijas iegūšanas avots – SIA "Firmas.lv" datubāzes.
 • Šo noteikumu neievērošana tiek uzskatīta par sistēmas integritātes apzinātu bojājumu, par ko tiks informētas tiesībsargājošās iestādes.
 • Datu apstrādes pakalpojumiem ir uzziņas raksturs, SIA "Firmas.lv" nenes atbildību par tām darbībām, ko Lietotājs izdara uz saņemto datu apstrādes pakalpojumu pamata.
 • Ja Lietotājs nepiekrīt kādam no šo noteikumu punktiem, šādā gadījumā Lietotājam ir aizliegts izmantot SIA "Firmas.lv" datubāzes un piedāvātos pakalpojumus.
 • Neskaidrību vai neizpratnes gadījumā, interpretējot jebkuru SIA "Firmas.lv" atspoguļoto informāciju, tajā skaitā šos Noteikumus, Lietotājam ir jāsazinās ar SIA "Firmas.lv" pārstāvjiem, lai saņemtu skaidrojumu.
 • Ja Lietotājs pārkāpj Portāla izmantošanas noteikumus, SIA "Firmas.lv" patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu.
 • Ņemot vērā, ka Lietotājs, saņemot un apmaksājot digitāla satura pakalpojumu no SIA "Firmas.lv", faktiski ir ieguvis informāciju, ko nav iespējams atdot atpakaļ, Lietotājam nav tiesību atcelt pasūtījumu, atteikties no saņemtā pakalpojuma un saņemt atpakaļ samaksāto naudu.
 • SIA “Firmas.lv" apņemas ievērot Lietotāja tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, bez tiesiska pamata nenodot personas datus trešajām personām, kā arī ievērot piemērojamos personas datu aizsardzības likumus – Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citus normatīvos aktus.
Noteikumi pēdējo reizi atjaunoti 01.01.2020