Ienākt

Inešu pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Ineši        

Mājas

A
Akmens Sviļi Alitēni Ataugas    
Akmentiņi Arāji Auseklīši    
B
Bākas Bērzkalni Bitēni Brūziķi  
Baldiešēni Birzītes Briņģi Burkāni  
Bērziņi Birznieki Brīvnieki    
C
Cirstu Pils        
D
Dabari Dorēnieši Dūjēni    
Dimanti Druvas Dzintari    
E
Eglīši Ezēni Ezeriņi Ezerkalni Ezerlīči
G
Gala Bitēni Gala Naurēni Gala Sāvas    
Gala Ķidēni Gala Raunas Grantiņi    
I
Ievkalni Ilzītes 2 Inesieši Irbēni 1 Irbītes
Ilzītes Indras Irbēni Irbēni 3  
J
Jāņukalni Jaunkalna Naurēni Jaunlodēni Jaunspietēni Jaunvaišļi
Jaunalitēni Jaunkalnieši Jaunnaurēni Jaunsproģi Jaunvītiņi
Jauncelmi Jaunkaļvi Jaunogriņi Jauntivoles  
Jaundauguņi Jaunkrūmēni Jaunpaulēni Jauntožiņi  
Jaundzērvēni Jaunķemeres Jaunreinkaļvi Jauntūļi  
Jaunjēkuļi Jaunķidēni Jaunroņi Jaunūdrēni  
K
Kalna Akmentiņi Kalna Dauguņi Kalna Kušļi Kalna Spietēni Kalnupītes
Kalna Alitēni Kalna Dzērvēni Kalna Ķidēni Kalna Sproģi Kalnziedi
Kalna Baldiešēni Kalna Gaigali Kalna Lodēni Kalna Sviļi Kalvītes
Kalna Bitēni Kalna Grinēni Kalna Ļavāni Kalna Tīrumnieki Kleivēni
Kalna Brūziķi Kalna Jēkuļi Kalna Paulēni Kalna Tūļi Kleivēnu ferma
Kalna Burkāni Kalna Kaļvi Kalna Pūpoli Kalna Ūdrēni Kristapieši
Kalna Celmi Kalna Kauguļi Kalna Purmaļi Kalna Upmaļi Krūmēni
Kalna Čolēni Kalna Kleivēni Kalna Reinkaļvi Kalnavotiņi Krustceļi
Kalna Dabari Kalna Krūmēni Kalna Roņi Kalnieši Kūtskalns
Ķ
Ķeļķi Ķemeres      
L
Laimītes Lejas Celmi Lejas Kliģēni Lejas Reinkaļvi Lejas Ūdrēni
Lakstīgalas Lejas Čolēni Lejas Krūmēni Lejas Roņi Lejas Vītiņi
Lavēni Lejas Dūjēni Lejas Ķidēni Lejas Sāvas Lejastūļi
Lazdukalns Lejas Dzērvēni Lejas Lodēni Lejas Sproģi Lielmeži
Lejas Akmentiņi Lejas Grinēni Lejas Mazbitēni Lejas Staiņi Lielsviļi
Lejas Alitēni Lejas Kaibēni Lejas Mazbitēni 2 Lejas Sviļi  
Lejas Beķeri Lejas Kaļvi Lejas Naurēni Lejas Tīrumnieki  
Lejas Bitēni Lejas Kauguļi Lejas Raunas Lejas Tožiņi  
Ļ
Ļavāni Ļavāni 3      
M
Mācītāja muiža Mazie Oši Meldri Mežmaļi  
Mazbitēni Mazkabulēni Mētras Mežozoli  
Mazdzērvēni Mazsviļi Meža Kļavas Mežsētas  
N
Naurēni        
O
Ogriņi 2 Ozoliņi      
P
Pakalni Pāvītes Pilspurvi Pūpoli Purmaļi
Paulēni Pērles Priežkalni Pūriņi  
R
Robežnieki Roņi Rubīni Ruģēni  
S
Saulieši Sērmūkškalns Silmalas Strautiņi  
Sāvas Silamežsargi Sprindēni Stūrīši  
Senči Silavas Straumēni Sviļi  
T
Tīruma Sviļi Tīrumķemeres Tivols Tomiņi  
U
Upītes Skola Upmaļi      
V
Vairogi Vecgaigali Vecķeļķi Vecsproģi Vidus Irbēni
Vaišļi Vecgrinēni Vecķidēni Vecsviļi Vidus Kušļi
Vecbaldiešēni Vecjēkuļi Veclodēni Vectīrumnieki Vidus Naurēni
Vecbeķeri Veckalnieši Vecpaulēni Vectūļi Vidus Sāvas
Veccelmi Veckaļvi Vecreinkaļvi Vectūļi 1 Vidus Sviļi
Vecčolēni Veckauguļi Vecroņi Vecūdrēni Vilnīši
Vecdauguņi Veckliģēni Vecspietēni Vecvītiņi Vītiņi
Z
Zīles        

Firmas