Ienākt

SIA Firmas.lv Privātuma politika

SIA Firmas.lv privātuma noteikumu mērķis ir sniegt fiziskai personai jeb datu subjektam informāciju par:

a) personas datu apstrādes mērķi;

b) datu apstrādes apjomu;

c) datu aizsardzību un apstrādes termiņu.

Privātuma aizsardzības noteikumi ir attiecināmi uz portālu www.firmas.lv, turpmāk sauktu - Portāls.

1. Informācija par datu apstrādi

1.1. Portālu lietotāju, turpmāk – Klientu, personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Firmas.lv, turpmāk - Firmas.lv, vienotais reģistrācijas Nr. 40003875131, juridiskā adrese Pērses iela 9/11, Rīga, LV-1011, tālrunis: +371 67770757 e-pasts: serviss@firmas.lv.

1.2. Jautājumos, kas saistīti ar Klienta Personas datu apstrādi, Klients var sazināties ar Firmas.lv, rakstot uz e-pasta adresi: serviss@firmas.lv, vai vēršoties Firmas.lv juridiskajā adresē norādītajā darba laikā. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar Dokumenta 10.2.punktu.

1.3. Pakalpojumi var būt izvietoti Portālā, kuriem Firmas.lv uzskatāms kā apstrādātājs. Šādos konkrētos gadījumos pakalpojuma aprakstā tiek norādīts:

a) gan sistēmas pārzinis,

b) gan apstrādātājs (operators).

1.4. Ja Klientam pakalpojums tiek nodrošināts, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tad tā līgumslēdzējpuse, kura pirmā iniciē personas datu nodošanu otrai pusei, uzskatāma par pārzini - atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2016/679 (27.04.2016.) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, turpmāk – Regula, izpratnē. Ar Klienta noslēgtā Līguma izpildes ietvaros Firmas.lv uzskatāms par apstrādātāju (operatoru).

2. Privātuma aizsardzības piemērošanas kārtība

2.1. Personas dati – jebkāda informācija, kas attiecas vai varētu attiekties uz Klientu, piemēram, Klienta vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

2.2. Privātuma aizsardzības noteikumus piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanu attiecībā uz:

a) fiziskām personām - klientiem, pakalpojumu lietotājiem, abonentiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (abonentam, klientam, lietotājam) saņem vai nodod Firmas.lv jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c., turpmāk - Klienti);

b) apmeklētājiem Firmas.lv birojā.

2.3. Firmas.lv saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību.

2.4. Privātuma aizsardzības noteikumi ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus un kādās informācijas sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti:

a) Firmas.lv Portālā,

b) papīra vai elektroniskā formātā,

c) telefoniski

2.5. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts tad, kad viņš sniedz attiecīgus datu Firmas.lv.

3. Personu datu apstrādes nolūki

3.1. Firmas.lv SIA apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

3.1.1. Pakalpojumu sniegšanai:

a) klienta identificēšanai;

b) klientu apkalpošanai;

c) līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

d) maksājumu un norēķinu administrēšanai;

e) pakalpojumu izpildei līdz līguma saistību pilnīgai segšanai;

f) pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;

g) pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstīšanai;

h) Klientu lojalitātes celšanai;

i) iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

j) pakalpojumu lietošanas veicināšanai;

k) parādu piedziņai, garantēto saistību izpildīšanai;

l) portāla uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

3.1.2. Biznesa plānošanai un analītikai:

a) datu kvalitātes nodrošināšanai;

b) plānošanai un uzskaitei;

c) statistikai un biznesa analīzei;

d) darbības efektivitātes mērīšanai;

e) Klientu aptauju veikšanai;

f) tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;

g) riska vadības aktivitāšu ietvaros;

h) atskaišu sagatavošanai;

3.1.3. Informācijas sniegšanai: tiesai, izmeklēšanas iestādēm, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam, prokuratūrai, operatīvās darbības subjektiem, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, Valsts kasei, Valsts kontrolei, Valsts ieņēmumu dienestam, bāriņtiesām, Latvijas Bankai, un citām tiesību aktos norādītajām personām, piemēram, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, notāriem maksātnespējas administratoriem.

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

4.1. Firmas.lv apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

a) līguma noslēgšanai un izpildei - noslēgt līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošināt tā izpildi;

b) pamatojoties uz Klienta sniegto piekrišanu;

c) normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu Firmas.lv saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

d) likumīgās (leģitīmās) interesēs - lai realizētu no Firmas.lv un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Firmas.lv leģitīmās (likumīgās) intereses;

4.2. Firmas.lv likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

a) nodrošināt līguma saistību izpildi;

b) veikt komercdarbību;

c) pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

d) saglabāt Klienta veiktos pieprasījumus Portālā, tai skaitā pieteikumus, iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, kas iesniegti Portālā, un citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz Firmas.lv SIA biroju un /vai Klienta kontaktpersonai;

e) analizēt Portāla lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

f) administrēt Klienta kontu Portālā;

g) segmentēt Klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;

h) izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;

i) nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;

j) uzlabot un nodrošināt pakalpojumu kvalitāti;

k) nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

l) nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;

m) pakalpojumu sniegšanas un piegādes efektivitāti;

n) administrēt maksājumus;

o) vērsties valsts pārvaldes, tiesās, operatīvās darbības iestādēs - savu tiesisko interešu aizsardzībai;

p) informēt sabiedrību par savu darbību;

q) novērst krāpniecību.

5. Klientu personas datu apstrāde

5.1. Klienta dati tiek apstrādāti, izmantojot tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Firmas.lv pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

5.2. Klients var saņemt informāciju par apstrādi, ja tā tiek veikta automātiski, profilēšanas nolūkos, kā arī informāciju par automātiskajā apstrādē ietverto loģiku un šādas apstrādes iespējamām sekām. Klientam ir tiesības iebilst pret automatizētu lēmumu pieņemšanu, vienlaikus esot informētam, ka tas var ierobežot viņam pieejamās iespējas, piemēram, saņemt informāciju par pakalpojumiem, kas var tikt sniegti uz labvēlīgākiem nosacījumiem.

5.3. Tādu automatizētu lēmumu pieņemšana, kas var Klientam radīt tiesiskas sekas, var tikt veikta tikai pamatojoties uz līgumu, kas tiek noslēgts starp Firmas.lv un Klientu, vai pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu.

5.5. Firmas.lv sadarbības partneri (personas, kas ir datu apstrādātāja statusā) nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Firmas.lv noteiktajām prasībām un tiesību aktiem un apņemas neizmantot personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Firmas.lv uzdevumā.

6. Klientu personas datu aizsardzība

6.1. Datu apstrāde notiek atbilstoši Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (ES) 2016/679 (VDAR) noteiktajiem Personas datu aizsardzības principiem, nodrošinot datu integritāti, konfidencionalitāti un pieejamību. Firmas.lv aizsargā Klienta datus, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas un Firmas.lv saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus:

a) ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

b) ugunsmūri;

c) datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);

d) citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

7. Personas datu saņēmēju kopums (kategorijas)

7.1. Klienta personas dati vai jebkāda pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūta informācija, tajā skaitā, informācija par saņemtajiem pakalpojumiem netiek izpausta, izņemot gadījumus:

a) saskaņā ar Klienta skaidri izteiktu un nepārprotamu piekrišanu;

b) ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;

c) ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Firmas.lv likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties valsts institūcijās, tiesā pret personu, kura ir aizskārusi šīs Firmas.lv likumīgās intereses.

d) ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

8. Personas datu aizsardzība ārpus ES/EEZ

8.1. Klientu dati netiek nodoti trešajām valstīm (valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas).

9. Klientu personas datu glabāšanas ilgums

9.1 Klienta personas dati tiek glabāti un apstrādāti, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

a) tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;

b) kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

c) kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Firmas.lv vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses, piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā;

d) kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

9.2. Tad, kad 9.1.punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

10. Klientu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi

10.1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

10.2. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Firmas.lv savu datu:

a) papildināšanu;

b) labošanu vai dzēšanu;

c) apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Firmas.lv likumīgajām (leģitīmajām) interesēm);

d) tiesības uz datu pārnesamību;

e) tiesības saņemt visu par sevi uzkrāto informāciju.

10.3. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Firmas.lv pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

10.4. Klientam ir tiesības iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

a) elektroniskā pasta veidā, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu;

b) rakstveida formā pašrocīgi parakstītu iesniegumu, iesniedzot to Firmas.lv juridiskajā adresē un uzrādot personu apliecinošu dokumentu, kas apliecina Klienta identitāti.

10.5. Klientam atbilde tiek nosūta pa pastu uz viņa norādīto adresi vai uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

10.6. Ja klients kā datu subjekts realizē savas tiesības saņemt visu par sevi uzkrāto informāciju, atbilde tiek sniegta 30 dienu laikā rakstiskā veidā.

10.7. Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Firmas.lv nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

11. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

11.1. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var sniegt:

a) pašapkalpošanās portālā www.firmas.lv,

b) Firmas.lv pakalpojumu pieteikšanas formās,

c) Firmas.lv jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formā.

11.2. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā ir dota, tas ir – portālā www.firmas.lv un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

11.3. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

12. Saziņa ar Klientu

12.1. Saziņu ar Klientu tiek veikta, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju - telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, kā arī - ar portāla starpniecību, izmantojot lietotnes paziņojumus - notifikācijas.

12.2. Saziņu ar Klientu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Firmas.lv veic uz noslēgtā līguma pamata, piemēram, informācija par rēķiniem, pakalpojumu piegādes saskaņošana, par izmaiņām pakalpojumos u.c.

13. Sīkdatņu apstrāde

13.1. Firmas.lv mājaslapā var tikt izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi pieejami Portālā www.firmas.lv.

Pārzinis izmanto sistēmu Google Analytics, kas ļauj Pārzinim analizēt, kā apmeklētāji izmanto vietni. Par to, kā darbojas Google Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt Google mājas lapā https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=61578. Pārzinis izmanto savāktos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par vietnes apmeklētāju vajadzībām un uzlabotu pieejamību publiskotajai informācijai. Apmeklētājs jebkurā laikā var pārtraukt datu vākšanu Google Analytics, kā tas ir aprakstīts šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Serveris, kurā izvietota vietne, var reģistrēt apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (izmantotā ierīce, pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves datums un laiks). Šajā punktā minētie dati tiek izmantoti tehniskiem nolūkiem: lai nodrošinātu vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību, un izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Šajā punktā minēto datu vākšanas pamats ir Pārziņa tiesiskā interese nodrošināt vietnes tehnisku pieejamību un integritāti.

Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus, katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Atsevišķas sīkdatnes tiek izmantotas, lai atlasītu un piemērotu apmeklētājam piedāvājamo informāciju un reklāmas, pamatojoties uz saturu, ko apmeklētājs aplūkojis agrāk, un tādējādi veidotu apmeklētājiem vietnes lietošanu vienkāršu, ērtu un individuāli piemērotu. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to dzēšanu un pārvaldīšanu, var iegūt mājaslapā https://www.aboutcookies.org.

Statistikas datiem par vietnes apmeklētājiem var piekļūt tikai tie Firmas.lv darbinieki, kuri ir atbildīgi par tādu datu analīzi.

Pārzinis apliecina, ka sīkdatnes un statistikas informācija tiek apkopota, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, tai skaitā 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un ES Padomes Personas datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679.

13.2. Firmas.lv mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Firmas.lv nenes atbildību.