"Reģionālās investīciju bankas" auditētā peļņa pērn - 2,997 miljoni eiro

Rīga, 1.apr., LETA. Latvijas "Reģionālās investīciju bankas" auditētā peļņa pagājušajā gadā bija 2,997 miljoni eiro, kas ir par 47,5% mazāk nekā 2018.gadā, liecina bankas publiskotais gada pārskats.

Atbilstoši akcionāru sapulces lēmumam "Reģionālās investīciju bankas" 2019.gadā gūtā peļņa atstāta nesadalīta, liecina "Firmas.lv" informācija.

Savukārt bankas aktīvi 2019.gada 31.decembrī bija 286,31 miljona eiro apmērā, kas ir par 1,3% jeb 3,564 miljoniem eiro vairāk nekā 2018.gada beigās, kad bankas aktīvi bija 282,747 miljoni eiro.

Vienlaikus bankas auditora "Ernst & Young Baltic" norāda uz būtisku neskaidrību saistībā ar darbības turpināšanu.

Auditors atzīmē, ka 2018.gada maijā stājās spēkā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma grozījumi, kas aizliedz daļas čaulas kompāniju apkalpošanu, tādējādi grupa un banka pārskatīja biznesa modeli un sāka īstenot jaunu attīstības stratēģiju.

"Ņemot vērā, ka grupa un banka ir tikai sākušas ieviest attīstības stratēģijā definēto jauno biznesa modeli, pastāv neskaidrība, vai un kā grupa un banka spēs šo jauno stratēģiju īstenot. Šie notikumi un apstākļi liecina par būtisku neskaidrību, kas varētu radīt ievērojamas šaubas par grupas un bankas spēju turpināt savu darbību arī nākotnē," teikts revidenta atzinumā, vienlaikus norādot, ka saistībā ar šo jautājumu atzinumā nav izteikta nekāda iebilde.

Tāpat revidents vērš uzmanību, ka 2019.gada trešajā ceturksnī Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) veica bankā pārbaudi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldības jomā, bet līdz gada pārskata parakstīšanas dienai FKTK pārbaudes gala rezultāti nav saņemti.

Savukārt bankas pārskatā atzīmēts, ka 2019.gadā gūtā pieredze un pozitīvie finanšu darbības rezultāti, kā arī piesardzīgie 2020.gada budžeta plāni, norāda uz bankas spēju pielāgoties izmaiņām un turpināt sāktos transformācijas procesus.

Gada pārskatā arī minēts, ka notikumi, kas sākās 2018.gadā ar "ABLV Bank" darbības apturēšanu, ir būtiski ietekmējuši banku sektora darbību Latvijā - bankas spiestas pārskatīt biznesa modeļus un būtiski mainīt biznesa attīstības plānus. "Tām Latvijas kredītiestādēm, kuru darbība līdz šim bija balstījusies galvenokārt uz ārvalstu klientu apkalpošanu, bija jāpielāgojas jaunajiem apstākļiem un jāmaina savi biznesa modeļi," teikts pārskatā.

Pārskatā arī sacīts, ka 2019.gadā izskanējusī publiskā informācija par skandināvu banku iesaisti naudas līdzekļu legalizācijas shēmās būtiski ietekmēja arī šī segmenta banku darbības stratēģiju. 

"Pārspīlēti piesardzīga pieeja klientu bāzei, masveida "deriskinga" pasākumi, kas vērsti nevis uz konkrētiem klientiem, bet uz veselām nozarēm un klientu tipoloģijām, padarīja skandināvu segmenta banku pakalpojumu pieejamību krietni ierobežotu virknei Latvijas uzņēmumu. Tas stimulē Latvijas biznesu aktīvāk skatīties uz sadarbības iespējam ar vietējam bankām, minimizējot nejaušo kontu slēgšanas risku un izvēloties strādāt ar vairākām bankām vienlaicīgi. Visi šie notikumi atbalstīja bankas agrāk sāktos biznesa transformācijas procesus un atvēra bankai papildus iespējas sava biznesa attīstībai Latvijā," pausts pārskatā. 

Pēc pārskatā minētā, 2019.gada aprīlī tika apstiprināta precizētā "Reģionālās investīciju bankas" attīstības stratēģija 2019.-2022.gadam, kuras galvenais mērķis ir stabilas un efektīvas specializētas Eiropas bankas izveide, kas piedāvā kvalificētas konsultācijas un tirgum aktuālu produktu un pakalpojumu klāstu kreditēšanas un biznesa finansēšanas jomā. Bankas produkti ir orientēti uz  juridiskām personām - Latvijas un pārējo Eiropas Savienības (ES) valstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī uz fiziskām personām - bankas apkalpoto mazo un vidējo uzņēmumu darbiniekiem un īpašniekiem. 

"Jaunās stratēģijas pieeja balstīta uz galvenajiem jaunā biznesa modeļa ieviešanas veicinātājiem, kas bankai būs kā prioritāte, lai sasniegtu savus izvirzītos mērķus. Viens no galvenajiem transformācijas veicinātājiem ir vietējā tirgus kreditēšanas kompetences paaugstināšana, kas tiek realizēta ar kompetentas un pieredzējušas komandas izveidi, jaunu kreditēšanas produktu izstrādi, kā arī jaunas kreditēšanas un procentu likmju politikas izstrādi. Ne mazāk svarīgs stratēģiskais veicinātājs ir saistīts ar zīmola un bankas atpazīstamības izveidi," sacīts pārskatā.

Tāpat tajā norādīts, lai transformācijas process neradītu lielāku resursu patēriņu, nekā nepieciešams un banka saglabātu pelnītspēju, stratēģiskā pieeja paredz maksimālu esošo resursu un tehnoloģiju pielāgošanu jaunajām vajadzībām. 

"Ja 2018.gada notikumi prasīja no bankas pielikt ievērojamas pūles, lai noteiktu savu lomu jaunajos tirgus apstākļos, tad 2019.gadā darbs tika turpināts plānveidā. Pamata uzmanība tika veltīta darba uzsākšanai Latvijas tirgus segmentos, standarta produktu un biznesa pārskatīšanai, jaunās aktīvas pārdošanas komandas izveidošanai, kā arī jaunu bankas produktu/pakalpojumu, kas orientētiem uz jaunām klientu-rezidentu grupām, ieviešanai," minēts pārskatā.

Bankas pārskatā arī atzīmēts, ka "Reģionālās investīciju bankas" piesaistīto noguldījumu apmērs 2019.gada laikā pieaudzis par 4,6 miljoniem eiro, gada beigās sasniedzot 222,4 miljonus eiro, kas ir par 22,9 miljoniem eiro vairāk, nekā prognozēts. 

Vienlaikus 2019.gada laikā "Reģionālā investīciju banka" izsniegusi jaunus kredītus 29,4 miljonu eiro apmērā, kas ir par 41,3% vairāk nekā 2018.gadā, bet dzēstas kredītsaistības 70,5 miljonu eiro apmērā, tostarp pabeigti peļņu nenesošo kredītu piedziņas procesi un norakstītas saistības 8,2 miljonu eiro apmērā. Tādējādi bankas kredītportfeļa kopējais apmērs pērn samazinājās par 36%. Pagājušā gada beigās bankas kredītportfelis bija 71,2 miljonu eiro apmērā.

Savukārt "Reģionālās investīciju bankas" izveidoto uzkrājumu apmērs pērn samazināts par 47%.

"Banka 2020.gadā plāno straujāku savas jaunās, uz vietējo un ES tirgu orientētās, stratēģijas izpildi, kā rezultātā būtiski tiks palielināts rezidentu kredītportfelis un ienākumi, kā arī vietējo klientu noguldījumi un apgrozījums kontos," sacīts pārskatā. 

Tostarp bankas pārskatā minēts, ka 2020.gadā banka sagaida noguldījumu apmēra pieaugumu orientējoši 151 miljona eiro robežās. 

Tāpat bankas pārskatā atzīmēts, ka "Reģionālā investīciju banka" 2019.gadā pabeidza darbus noguldījumu piesaistei, izmantojot depozītu platformas, un saņēma pirmos noguldījumus no Vācijas rezidentiem - fiziskām personām. Pagājušā gada beigās banka šādus noguldījumos bija piesaistījusi 34,8 miljonu eiro apmērā ar atmaksas termiņu no trim līdz 24 mēnešiem. 

"Plānots, ka 2020.gadā, izmantojot depozītu platformas, piesaistītais noguldījumu apmērs pakāpeniski tiks samazināts un 2020.gada beigās plānots aptuveni 19 miljoni  eiro," teikts pārskatā. 

Pārskatā arī norādīts, ka 2019.gada decembrī bankas padome apstiprināja informācijas tehnoloģiju (IT) attīstības stratēģiju, kas paredz virkni jaunu tehnoloģisku risinājumu ieviešanu un esošo bankas tehnoloģiju attīstību. Banka 2020.gadā plāno pabeigt vairākus 2018.gadā sāktos projektus, kā arī jaunos projektus, kas ir nozīmīgi bankas biznesa modeļa transformācijai. 

Līdz 2020.gada otrā ceturkšņa beigām "Reģionālā investīciju banka" plāno pārskatīt un apstiprināt padomē, kā arī iesniegt FKTK, bankas attīstības stratēģiju 2020.-2024.gadam, atspoguļojot tajā bankas attīstības scenāriju turpmākajiem četriem gadiem, kurā tiks ietverti gan 2019.gada bankas transformācijas rezultāti, gan bankas redzējums par papildus attīstības iespējām Latvijas un ES tirgū, teikts pārskatā.

"Pārmaiņu procesi gan bankas iekšienē, gan Latvijas banku sektorā, rada neskaidrību, kas varētu radīt šaubas par koncerna un bankas spēju turpināt savu darbību arī nākotnē un līdz ar to realizēt savus aktīvus un nokārtot savas saistības parastās uzņēmējdarbības gaitā. Tomēr 2019.gada pieredze un pozitīvie finanšu darbības rezultāti, kā arī piesardzīgi 2020.gada budžeta plāni, norāda uz bankas spēju pielāgoties izmaiņām un turpināt sāktos transformācijas procesus. Koncerna un bankas vadība negaida, ka notikušās izmaiņas bankas biznesa stratēģijā, kā arī turpmākie notikumi Latvijas banku sektorā, varētu 2020.gadā negatīvi ietekmēt koncerna un bankas biznesa modeli un spēju turpināt savu attīstību," sacīts pārskatā. 

"Reģionālās investīciju bankas" valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Jakovļevs aģentūrai LETA norādīja, ka bankai ir skaidra attīstības perspektīva.

"Pagājušajā gadā mēs fokusējāmies uz mūsu jaunā biznesa modeļa ieviešanu - veicām padziļinātu Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšanas vajadzību izpēti, stiprinājām mūsu kreditēšanas komandu un izvērtējām mūsu risku pieeju šim biznesa virzienam. Iepriekšējā gada rezultāti un bankas spēcīgie bilances rādītāji mums dod pārliecību, ka bankas attīstības ceļš ir izvēlēts pareizi," pauda Jakovļevs. 

Bankā arī atzīmēja, ka "Reģionālās investīciju bankas" kapitāla pietiekamības rādītājs pagājušā gada beigās bija 26,95%, kas būtiski pārsniedz FKTK bankas grupai noteikto 11,9% kapitāla pietiekamības līmeni. Savukārt bankas likviditātes rādītājs pagājušā gada beigās bija 86,9%, kas vairāk nekā divas reizes pārsniedz FKTK noteikto 40% normatīvu.

Tāpat bankā norādīja, ka transformācijas ietvaros "Reģionālā investīciju banka" ir būtiski samazinājusi nerezidentu biznesa īpatsvaru. Banka arī turpina investēt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un sankciju apiešanas novēršanas sistēmu uzlabošanā, ieviešot mūsdienu prasībām atbilstošu risku kultūru.

"Šā gada stratēģiskais mērķis ir jaunu klientu piesaiste un kreditēšanas palielināšana mūsu definētajos biznesa segmentos. Nav šaubu, ka koronavīrusa dēļ 2020.gads Latvijas uzņēmējiem būs sarežģīts, taču mēs saskatām Latvijas kreditēšanas tirgus izaugsmes potenciālu un orientējamies uz ilgtermiņa attīstību. Tāpat šogad strādāsim pie jauna mobilās internetbankas risinājuma, kas jau tuvāko mēnešu laikā ļaus būtiski uzlabot mūsu bankas pakalpojumu pieejamību un to lietošanas ērtību," uzsvēra Jakovļevs.

2018.gadā "Reģionālās investīciju bankas"peļņa bija 5,705 miljoni eiro.

Pēc aktīvu apmēra "Reģionālā investīciju banka" 2019.gada septembra beigās bija 10.lielākā banka Latvijā. Bankas lielākie akcionāri ir SIA "SKY Investment Holding" (37,4%), Ukrainas pilsonis Jurijs Rodins (20%), Ukrainas "Pivdennyi" (13,76%) un Marks Bekkers (10,57%).