Ienākt

Jaunpiebalgas pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Abrupe Jaunpiebalga      

Mājas

Ā
Ābeles Ābeļi      
A
Abruplīcenes Aplociņi Apsītes Austriņi  
Aizpurvi Apsāji Atmatiņas Avoti  
Akmentiņi Apses Kaņepi Atvari Avotkalns  
B
Baltiņi Bāzes stacija Birzes Bites  
Bašabrupi Bērzi Birzes Roci Brieži  
Bašu Oškalni Bērzkalns Birzeskalns    
C
Celmiņi Ceļa Rempi Cepļa Zīdeņi Ceriņi Cinīši
D
Dārza Jānēni Dārza Roci Dzelmes Dzeņi Dzirnavkalns
Dārza Jēci Dārziņi Dzelzceļa ēka 51. km Dzintari  
Dārza Naudēļi Druvnieki Dzelzceļa ēka 58. km Dzintari 1  
E
Ezerbrici Ezerkalns Ezerkleivas    
F
Feodoras        
G
Gailīši Gaujas Krasti Gaujas Skola Gaujmalas Naudēļi Gravas Abrupi
Gāršas Gaujas Rudgalvji Gaujas Tenclavas Gaujmalas Rudgalvji Grāvnieki
Gaujas Bedumi Gaujas Rudgalvji 1 Gaujiņas Gaviļkalns Gulbji
I
Ilzēni Ilzēnu HES      
J
Jāņa skola Jaungaujas Jaunklunci Jaunpiežiņi Jaunstrupiņi
Jāņu Kalns Jaunģeisti Jaunkrūzes Jaunpūķi Jaunsvēderi
Jaunabrupi Jaunilzēni Jaunķūģi Jaunrempi Jaunviņķi
Jaunbaši Jaunjaunzemi Jaunlācīši Jaunroci Jaunzariņi
Jaunboļi Jaunjēci Jaunmauragi Jaunrudgalvji Jaunzemu ferma
Jaunbutlēri Jaunkalēji Jaunmostene Jaunsilmaļi Jaunzīdeņi
Jaundukuļi Jaunkalns Jaunnaudēļi Jaunskanuļi Jaunžagari
Jaundzirkstiņi Jaunkanāži Jaunpentuļi Jaunskubiņi Jurīši
Jaungāršas Jaunkleivas Jaunpēterīši Jaunspundēni  
K
Kalēji Kalna Kaņepi Kalna Naukšēni Kalna Strupiņi Kalna Zariņi
Kalna Baltiņi Kalna Kļavas Kalna Niklavas Kalna Svēderi Kalna Zīdeņi
Kalna Bērzi Kalna Krūzes Kalna Paupi Kalna Tenclavas Kalna Žagari
Kalna Boļi Kalna Ķeiķi Kalna Pentuļi Kalna Vanagi Kalniņi
Kalna Butlēri Kalna Ķūģi Kalna Pūķi Kalna Variņi Kameņi
Kalna Cebuļi Kalna Lāci Kalna Roci Kalna Vēķi Kleivas
Kalna Dukuļi Kalna Lāčplēši Kalna Rudgalvji Kalna Vēķi 2 Kļaviņi
Kalna Dzirkstiņi Kalna Līcenes Kalna Seviķi Kalna Viļūnas Kokles
Kalna Gaujas Kalna Līči Kalna Skanuļi Kalna Viņķi Krasta Līči
Kalna Jānēni Kalna Līčupi Kalna Skrāģi Kalna Virdes Krogzemji
Kalna Jaunzemi Kalna Lielmežs Kalna Skubiņi Kalna Vītiņi Krūzēni
Kalna Jēci Kalna Mostene Kalna Spundēni Kalna Zaļkalni  
Ķ
Ķieģeļceplis Ķieģeļceplis 1      
L
Lāci Lejas Ilzēni Lejas Pentuļi Lejas Zariņi Lielnaukšēni
Laivaskalns Lejas Jaunzemi Lejas Pēterīši Lejas Zīdeņi Lielpaupi
Laskates Lejas Jēci Lejas Pūķi Leo kalte Lielpentuļi
Lauskas Lejas Kanāži Lejas Purmaļi Leoni Lielskrāģi
Lazdiņi Lejas Kaņepi Lejas Roci Līcenes Lielskubiņi
Lejas Abrupi Lejas Kleivas Lejas Rudgalvji Līčupji Lielspundēni
Lejas Baltiņi Lejas Krūzes Lejas Skrāģi Lielbaši Lielzariņi
Lejas Baši Lejas Ķūģi Lejas Skubiņi Lielcebuļi Lielzīdeņi
Lejas Brici Lejas Lāči Lejas Spundēni Lieldzirkstiņi Liepas
Lejas Butlēri Lejas Līčupi Lejas Stalkas Lieljānēni Ligzdiņas
Lejas Cebuļi Lejas Mauragi Lejas Strupiņi Lielkanāži Luksti
Lejas Dukuļi Lejas Naudēļi Lejas Svēderi Lielkaņepi Lukstu Skrāģi
Lejas Dzirkstiņi Lejas Naukšēni Lejas Tirznieki Lielkrūzes  
Lejas Gaujas Lejas Niklavas Lejas Ūseļi Lielmežs  
Lejas Ģeisti Lejas Paupi Lejas Viņķi Lielnaudēļi  
M
Mācītājmuiža Mazbaši Maznaudēļi Mazspundēni Meža Naukšēni
Mācītājmuiža 1 Mazbutlēri Maznaukšēni Maztenclavas Meža Noras
Mācītājmuiža 2 Mazdruvnieki Mazpentuļi Maztirznieki Meža Pūķi
Mācītājmuiža 3 Mazdzirkstiņi Mazpēterīši Mazvariņi Meža Rempi
Mācītājmuiža 4 Mazilzēni Mazpūcēni Mazviekšeles Meža Rudgalvji
Mācītājmuiža 5 Mazjaunzemi Mazpūķi Mazviņķi Meža Skrāģi
Mācītājmuiža 6 Mazjēci Mazpurviņi Mazžagari Meža Viekšeles
Mācītājmuiža 7 Mazkanāži Mazrempi Meža Boļi Mežmaļi
Mācītājmuiža 9 Mazkaņepi Mazrītiņi Meža Butlēri Mežsargskanuļi
Mācītājmuiža 13A Mazkrūzes Mazroci Meža Kaņepi Mežsargvariņi
Madaras Mazķeiķi Mazrudgalvji Meža Ķeiķi Mostene
Mālnieki Mazķūģi Mazskrāģi Meža Ķūģi  
Mazbaltiņi Mazmauragi Mazskubiņi Meža Mostene  
N
Naudēļi Naukšēni Niedrāji    
O
Oglītes Oļlejas Oškalns Ozoli  
Oļkalns Ošiņi Oškalns 2 Ozolkalns  
P
Pakalnieši Pēterīši Podnieki Pūces Pura Rudgalvji
Pārgauja Pīlādži Priedes Rudgalvji Puķītes Pura Viekšeles
Paulas Plienkalns Priednieki Pura Jaunzemes Purva Lāci
Paupi Plūmītes Priežu 1 Pura Paupi Purviņi
R
Rītiņi Roci Rudgalvji Rūķīši  
S
Salamandras Sila Boļi Sila Variņi Skubiņi Sprīdīši
Saules Vārti Sila Jānēni Siliņi Skubiņu ferma Stalkas
Saulgrieži Sila Jaunzemi Silmaļi Slēģa Kanāži Strautnieki
Saulieši Sila Rempi Silzemji Slocene  
Saulstari Sila Rudgalvji Skārnis SLTP 2503 Roci  
Sermuļi Sila Skubiņi Skrīveri Smilgas  
T
Tautieši Tīrumbaši 1 Tīrumjēci Tīrumroci Tīrumviekšeles
Tīreļi Tīrumboļi Tīrummauragi Tīrumseviķi Tirznieki
Tīruma Naukšēni Tīrumjānēni Tīrumpaupi Tīrumskubiņi  
Tīrumbaši Tīrumjaunzemi Tīrumpūķi Tīrumvariņi  
U
Upes Rempi Upeslīči Uplejas Uzvaras Kalns  
Upes Viņķi Upītes Upmaļi    
V
Vecabrupi Vecģevi Veclauskas Vecseviķi Vidus Dukuļi
Vecbaltiņi Vecjānēni Vecmauragi Vecskubiņi Vidus Jānēni
Vecbaši Vecjaunzemi Vecmostene Vecspundēni Vidus Naukšēni
Vecboļi Vecjēci Vecnaudēļi Vecstrupiņi Vidus Rudgalvji
Vecbrici Veckanāži Vecnaukšēni Vectenclavas Vidusrempi
Vecbutlēri Veckaņepi Vecniklavas Vectirznieki Vilūnas
Vecdukuļi Veckleivas Vecpaupi Vecviekšeles Viņķu ferma
Vecdzirkstiņi Veckrūzes Vecpaupi 1 Vecviņķi Virdes Kaņepi
Vecdzirkstiņi 1 Vecķeiķi Vecpentuļi Veczariņi  
Vecgaujas Vecķūģi Vecpēterīši Vecžagari  
Vecģeisti Veclāci Vecpūķi Vētras  
Z
Zaļkalni Zeltiņi Ziedoņi    
Zeltakroga Akmentiņi Ziediņi Zimzas    
Ž
Žores        

Firmas